Войти:
Скачали: 0   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name@name@name@name@name@name@name@name

èEPEÉãüÑ áçIMKIBÇË·¥ ÚËÔÛ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË ÚËÔ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ – [NTSC] ‡·Ó [PAL] – ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÚËÔÛ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ Ç‡¯Ó„Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡. á‡ÒÚÓÒÛÈÚ ˆ˛

Скачали: 1   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name@name@name

MjuMini-DS_SI.fm Seite 7 Mittwoch, 23. März 2005 1:37 13Varnostni ukrepi( Ne dotikajte se polnilca ali baterij za polnjenje

Скачали: 1   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name

Bezpeãnostné pokyny( NepouÏívajte blesk na fotografovanie Ïiv˘ch tvorov (detí, zvieraÈ a pod.) z blízkosti.• Pri pouÏití blesku buìte opatrn˘ a fotografujte

Скачали: 3   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты

Скачали: 0   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name

MjuMini-DS_PT.fm Seite 8 Dienstag, 22. M rz 2005 2:14 14Precauções de segurança• O corpo da câmara poderá ter uma temperatura mais baixa que a

Скачали: 1   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name

Wskazania bezpieczeƒstwa( Uwa˝aj na pasek, do noszenia aparatu.• Gdy nosisz aparat uwa˝aj na jego pasek. Mo˝e on ∏atwo zaczepiç si´ o wystajàcy

Скачали: 2   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name

MjuMini-DS_LT.fm Seite 8 Dienstag, 22. M rz 2005 1:50 13Saugos reikalavimai( Naudokite tik „Olympus“ pateikiamą arba rekomenduojamą kintamosios srovės

Скачали: 39   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name

Drošības norādījumi( Rūpējieties par to, lai fotokamerai nevarētu piek ūt mazi bērni un zīdai i.• Vienmēr lietojiet un glabājiet

Скачали: 1   Размер: 1 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты
@name

MjuMini-DS_IT.fm Seite 8 Dienstag, 22. M rz 2005 2:06 14Misure di sicurezza( Maneggiate la fotocamera con cura per evitare scottature dovute a

Скачали: 1   Размер: 2 mb   Производитель: Olympus  
Категория: Фотоаппараты

Категории