Войти:
Оценок - 6, средний балл: 4.5 ( )

Инструкция по эксплуатации Candy, модель Activa Smart 80.6

Производитель: Candy
Размер: 1.11 mb
Название файла: Candy-Activa_Smart_80.6-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruplukencs
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


3 питань ремонту звертайтеся ттьки в уповноважений Сервюний центр “КандГ та вимагайте використання ттьки орипнальних запчастин. Недотримання цих норм може призвести до порушення безпеки машини. • Якщо кабель живлення ушкоджений, необхщно замЫити його спещальним кабелем, який можна знайти в служб1 техннного забезпечення. 12 @> • Nepouzivejte adaptéry nebo vicenâsobné zâsuvky. • Nedovolte, aby pïïstroj pouzivaly défi nebo nekompetentni osoby bez dozoru. • Pri odpojovâni ze site netahejte pouze za sit'ovou snûru, ale vytâhnéte zâstrcku ze zâsuvky • Nenechâvejte pïïstroj vystaven atmosferickym vllvûm (désf, slunce atd.) • Pri premist'ovâni pïïstroje jej nezvedejte za ovlâdaci vollce nebo zâsuvku na prâsek. • Pri prevozu neopirejte pracku dvirky o vozik. Dûleatél Pokud umistite pïïstroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohrozeny ventlly ve spodni câstl pracky. • Pïïstroj zvedejte v pâru podle obr. • V pffpade poruchy nebo nespravne cinnostl vypnete pracku, uzavrete pffvod vody a neodborne s pffstrojem nemanipulujte. Kontaktujte Servisni centrum Candy a zadejte orlginalni nahradni dily. Nedodrzeni techto podminek by mohlo ohrozlt bezpecny provoz spotrebice. • Pokud by doslo k poskozeni pïïvodni snûry, musi byt nahrazena jlnou origlnâlni dodâvanou servlsnimi centry Candy. • Nie wolno uzywac adapterôw, a ni rozgaiçziaczy elektrycznych. * Urzadzenie nie powinno bye obsiugiwane przez dzieci oraz osoby nie zaznajomione z urzadzeniem. 0 W ceiu wyjçcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naiezy ciagnac za kabei zasiiajacy ani pociagac samego urzadzenia, 0 Nie wolno narazac urzadzenia na dziaianie czyhnikôw atmosferycznych (deszcz, s fonce it p...) 0 Podczas przenoszenia praiki nie wolno chwytac jej za pokrçtta ani za pojemnik na srodek do prania. 0 Podczas transportu nie powinno si$ opierac drzwiczek praiki o wôzek. Waznel W przipadku instaiacji urzadzenia na podtozu pokrytym dywanem, chodnikiem, itp„ naiezy sprawdzic czy nie sa zatkane otwory wentyiacyjne znajdujace siç w doinej czçsci praiki. 0 Praika powinna bye zawsze podnoszona przez dwie osoby, tak jak to pokazane jest to na rysunku. 0 W przypadku awarii czy tez nieprawidtowego dziaiania wyiacz praikçi, zakrçc kran doprowadzajacy wodq i staraj siç jej nié dotykac, Skontaktuj siç z autoryzowanym punktem serwisowvm Candy Nieprzesfrzeganie powyzszych zaieceh moze negatywnie wptynac na bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia. 0 W przypadku gdyby prze wôd zasiiajacy (ah5 wny kabei) zostai uszkoazony jego wymiana na dobry moze bye wykonana tyiko przez punkt serwisowy. ©> • Do not use adaptors or multiple plugs. • Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision. • Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket. • Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.) • In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer. • During transportation do not lean the door against the trolley. Important! When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents. • Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram. • In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance. • Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre. 13 Р03Д1Л 4 Технические характеристики Технмьп характеристики Загрузка (сухого белья) Завантаження сухо! бтизни кд 6 Нормальный уровень воды Нормальний р1вень води 1 6+15 Потребляемая мощность Максимальна споживана потужнють ш 2150 Потребление энергии (программа 90°С) Споживання електроенергп (програма 90°С) /С1/1//7 1,8 эл. предохранитель ЕЛ запоб1жник А 10 Скорость вращения центрифуги Швидкють обертання центрифуги дм/тт. 800 Давление в гидравлической системе Тиск у гщравл1чшй систем! МРа т/п. 0,05 тах. 0,8 Напряжение в сети Напруга в мереж1 V 230 © ПАРАГРАФ 4 14 KAPITOLA4 © ROZDZIAt 4 © CHAPTER 4 TECHNICKE UDAJE DANE TECH NICZNE TECHNICAL DATA MAX. HMOTNOST SUCHEHO PR Ad LA CI^ZAR PRANIA SUCHEGO MAXIMUM WASH LOAD DRY normAlni hladina vody POZIOM NORMALNY WODY NORMAL WATER LEVEL MAX.PRIKON MAKSYMALNY POBOR MOCY POWER INPUT SPOTREBA ENERGIE PRI PROG.90°C ZUZYCIE ENERGII (PROG. 9ff C) ENERGY CONSUMPTION (PROG.90°C) JISTENi BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA POWER CURRENT FUSE AMP OTACKY PRI ODSTREDENi (ot./mln.) OBROTY WIROWKI (obr./min) SPIN r.p.m. TLAK VODY CISNIENIE WODY WSIECI WATER PRESSURE NAPAJECI NAPETi NAPI^CIE ZASILANIA SUPPLY VOLTAGE 15 СнТР ПАРАГРАФ 5 УСТАНОВКА Поместите машину вблизи места ее использования без подставки и упаковки...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории