Войти:
Оценок - 3, средний балл: 3.7 ( )

Инструкция по эксплуатации Scarlett, модель SC-276

Производитель: Scarlett
Размер: 199.15 kb
Название файла: Scarlett-SC-276-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruplukendeetlt
Фото и характеристики  Scarlett  SC-276
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Kuuma ohuvoo mojul moodustuvad pinged lokid. Lakse lokkidel jahtuda, enne kui asute neid kammima. KAMMIMISEGA KUIVATAMINE • Uhendage lame otsik fooniga, valige ohuvoo kiirus ja kammige juuksed juurtest otsteni. • Ulekuumenemise valtimiseks arge kasutage fooni ule 10 minuti ning tehke vahemalt 10-minutiline vaheaeg. • Eemaldage foon vooluvorgust parast selle kasutamist. Enne fooni hoiukohta panemist, laske sel maha jahtuda. EST 14 SC-276 PUHASTUS JA HOOLDUS • Enne puhastamist eemaldage föön vooluvörgust ning laske sellel maha jahtuda. • Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. HOIDMINE • Laske föönil maha jahtuda ja veenduge, et korpus ei ole märg. • Juhtme vigastamise vältimiseks ärge kerige seda korpuse ümber. • Hoidke föön jahedas kuivas kohas. LV lietosanas instrukcija DROSÏBAS norädljumi • UzmanTgi izlasiet ekspluatäcijas instrukciju. • Pirms pirmreizejäs ieslegsanas pärbaudiet, vai izsträdäjuma tehniskais raksturojums uzlïmë atbilst elektrotïkla parametriem. • Izmantot tikai sadzïves nolükos, atbilstosi dotajai ekspluatäcijas instrukcijai. Izsträdäjums nav paredzets rüpnieciskai izmantosanai. • Neizmantot ärpus telpäm. • Vienmer atslëdziet ierTci no elektrotïkla pirms täs tTrTsanas, vai arT tad, ja Jüs to neizmantojat. • Lai izvairTtos no elektrosträvas trieciena negremdejiet ierTci üdenT vai kädä cita skidrumä. • Neizmantojiet fenu vannas istabä un citas vietäs ar paaugstinätu mitruma lTmeni. • IerTces darbTbas laikä neizsmidziniet nekädus matu veidosanas lTdzekjus. • Neatjaujiet berniem patstävTgi lietot fenu. • Nekad neatstäjiet ieslegtu ierTci bez uzraudzTbas. • Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierTces komplektä. • Nepärnesäjiet fenu aiz vada vai pakärsanas cilpinas. • Neizmantojiet ierTci ar bojätu elektrovadu. • Necentieties patstävTgi labot ierTci vai nomainTt jebkädas detajas. IerTces traucejumu konstatesanas gadTjumä griezties tuväkajä Servisa centrä. UZMANÎBU: • Sekojiet lTdzi, lai gaisa atverumos neiekjütu mati, putekN vai pükas. • Neaiztaisiet ienäkosäs un izejosäs gaisa plüsmas atveres, motors un sildTsanas elementi var pärdegt. • Esiet uzmanTgi, darbTbas laikä ierTces uzgaji stipri uzkarst. DARBÏBA • PilnTbä attiniet elektrovadu. • Uzlieciet vienu no uzgaNem: - knaiblTtes tievu skipsnu savTsanai (7); - uzgalis - koncentrators matu veidosanai (В); - plakans - matu veidosanai (9); - apajs - matu savTsanai (10); - apajais uzgalis ar sariem (11); • Pieslëdziet fenu pie elektrotïkla. • Uzstädiet gaisa plüsmas ätrumu sledzi vajadzTgajä rezTmä. GAISA PLÜSMAS ÄTRUMI • Jüsu fens ir aprTkots ar gaisa plüsmas ätrumu sledzi: - 0 - izslegts; - 1 - videja gaisa plüsma vieglai matu zävesanai un veidosanai; - 2 - stipra gaisa plüsma ätrai matu zävesanai; - 3 - funkcija “AUKSTS GAISS” - matu sakärtojuma nostiprinäsanai. UZGALIS-KONCENTRATORS • Uzgalis paredzets atseviskas galvas dajas zävesanai, sasaurinot un virzot gaisa plüsmu tiesi uz to. 15 SC-276 APALS UZGALIS MATU SAVTSANAI UN APJOMA PALIELINÄSANAI • Sadaliet matus nelieläs skipsnäs un uztiniet uz apajäs kemmes. Lai skipsnu atbrTvotu, nospiediet uzgaja griesanas pogu. Nekemmëjiet matus uzreiz pec to ieveidosanas, pagaidiet kamer tie atdzisTs. SAVÏSANA • Lai savïtu matus tievas skipsnäs, sadaliet matus nelieläs skipsnäs un uztiniet täs uz knaiblëm. Karstä gaisa iedarbTbä veidosies stingras lokas. Nekemmëjiet matus uzreiz pëc to ieveidosanas, uzgaidiet, kamër tie atdzisTs. ZÂVËSANA AR KEMMËSANU • Uzlieciet plakano uzgali, izvëlieties gaisa plüsmas ätrumu, kemmëjiet matus no saknëm lTdz galiem. • Lai izvairTtos no ierTces pârkarsësanas, nedarbiniet to nepärtraukti vairäk kä 10 minütes, obligäti pärtrauciet darbTbu uz laiku ne mazäku par 10 minûtëm. • Vienmër atslëdziet fënu no elektrotïkla uzreiz pëc izmantosanas. Pirms novietot fënu glabäsanai, jaujiet tam päris minütes atdzist. TÏRÏSANA UN ApKOPE • Pirms fëna tTrTsanas atslëdziet to no elektrotïkla un Jaujiet tam pilnTbä atdzist. • Neizmantojiet abrazTvus tTrTsanas lTdzeWus. GLABÄSANA • Laujiet fënam pilnTbä atdzist un pärliecinaties, ka tas nav mitrs. • Lai nebojätu elektrovadu neuztiniet to uz fëna korpusa. • Glabâjiet fënu vësa, sausä vietä. LT EKSPLUATAVIMO SALYGOS APSAUGOS PRIMONÉS • Idëmiai perskaitykite duotaj^ instrukcij^. • Pries pat[ pirm^ jjungim^ patikrinkite, ar atitinka techninës gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninëmis charakteristikomis, elektros tinklo parametrams. • Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nèra skirtas pramoniniam naudojiumui. • Nesinaudokite plaukq dziovintuvu ne patalpose. • Visada isjunkite pritais^ is elektros tinklo pries valymq, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas. • Elektors nutrenkimo Isvengimui, nenardinkite prietaisu [ vanden[ arba kitus skiscius. • Nesinaudokite prietiasu voniose ir salia nuo kitq vandens saltyniq. • Nepurkskite medziagq plaukq sugarbanavimui, kai prietaisas dirba. • Neleiski...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории