Войти:
Оценок - 27, средний балл: 4.5 ( )

Инструкция по эксплуатации Canon, модель i-SENSYS MF5940dn

Производитель: Canon
Размер: 28.43 mb
Название файла:
Язык инструкции:ruplsvhrukitentresfrdebgetslnlhuptskdaficslvltro
Фото и характеристики  Canon  i-SENSYS MF5940dn
Перейти к скачиваниюК этому устройству также есть другие инструкции:

Фрагмент инструкции


Дисплей: <Зад.дестинация> . Бутони и елементи на дисплея на компютъра: [Preferences] (Предпочитания) Илюстрации и снимки на дисплеите, използвани в това ръководство Илюстрациите и снимките на дисплеите в това ръководство са за модел MF5980dw, освен ако не е посочено друго. Важни указания за безопасност Моля, прочетете внимателно тези "Важни указания за безопасност" до края, преди да започнете работа с принтера. Винаги спазвайте тези указания, тъй като те са предназначени да предпазват от нараняване потребителя, други лица и имущество. Не извършвайте никакви действия, освен изрично споменатите в ръководството, тъй като това може да доведе до неочаквани инциденти или наранявания. Монтаж ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! . Не инсталирайте устройството в близост до алкохол, разредители за боя или други запалими вещества. Ако запалими вещества влязат в контакт с електрическите части в устройството, това може да предизвика пожар или токов удар. . Не поставяйте описаните по-долу предмети върху машината. -Огърлици и други метални предмети -Чаши, вази, саксии и други съдове, пълни с вода или течности Ако те влязат в контакт с областта на високо напрежение във вътрешността на машината, това може да предизвика пожар или токов удар. Ако бъдат изпуснати или разлети в машината, незабавно изключете захранването на машините и компютъра (1) и прекъснете интерфейсния кабел, ако е свързан (2). След това изключете щепсела от електрическата мрежа (3) и се свържете с местния упълномощен дилър на Canon. 68 (2) (2) (2) (3) OFF(1) (3) OFFON(1) . Не употребявайте този продукт в близост до медицинско електронно оборудване. Радиовълните, излъчвани от този продукт, може да окажат влияние на това медицинско електронно оборудване. Това може да доведе до злополуки, причинени от неправилна работа. ВНИМАНИЕ! . Не инсталирайте машината върху нестабилни повърхности, като подвижни платформи или наклонени подове, или на места, изложени на силни вибрации, тъй като това може да доведе до пропадане или преобръщане на машината и нараняване. . Вентилационните отвори осигуряват подходяща вентилация на работните части във вътрешността на машината. Никога не поставяйте принтера върху мека повърхност като легло, диван или килим. Блокиране на отворите за вентилация може да причини прегряване на устройството, което да доведе до пожар. . Не инсталирайте принтера на следните места, защото това може да предизвика пожар или късо съединение: -Влажно или прашно място -Място, изложено на дим и пара, като например в близост до готварски уреди или овлажнители -Място, изложено на дъжд или сняг -Място в близост до воден кран или вода -Място, изложено на пряка слънчева светлина -Място, подложено на високи температури -Място, близо до открит източник на огън . Когато инсталирате машината, внимателно я наклонете към мястото на инсталиране, така че да не защипете ръцете си между машината и пода или между машината и други уреди, тъй като това може да доведе до нараняване. . Когато свързвате интерфейсния кабел, следвайте указанията в това ръководство. Ако не го свържете правилно, това може да доведе до неизправност или токов удар. . Когато премествате машината, следвайте указанията за правилно придържане в това ръководство. В противен случай може да изпуснете машината, което да причини нараняване. e-Manual (Електронно ръководство) -> "Maintenance" (Поддръжка) -> "Transporting the Machine" (Транспортиране на машината). Електрическо захранване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! . Не повреждайте и не променяйте захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, не го дърпайте и не го огъвайте прекомерно. Това може да предизвика електрическа повреда, която да доведе до пожар или токов удар. . Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина. Ако не го направите, това може да стопи изолацията на кабела и да причини пожар или токов удар. . Захранващият кабел не трябва да е опънат, тъй като това може да причини нестабилно свързване и прегряване, което може да доведе до пожар. . . . Употребата на повреден захранващ кабел може да причини злополука, като например пожар или токов удар. . Не включвайте или изключвайте щепсела с мокри ръце, тъй като може да предизвикате токов удар. . Не включвайте захранващия кабел в електрически разклонител, тъй като това може да предизвика пожар или токов удар. . Не завързвайте на възел захранващия кабел, тъй като това може да предизвика пожар или токов удар. . Поставете щепсела докрай в електрическата мрежа. В противен случай може да предизвикате пожар или токов удар. . Ако върху свързващата част на захранващия кабел се приложи голям натиск, това може да повреди кабела или проводниците в машината може да се изключат. Това може да доведе до пожар. Избягвайте следните ситуации: -Често включване и изключване на захранващия кабел. -Прегъване на захранващия кабел. -Огъване на захранващия кабел близо до частта за свързване, както и прилагане на продължителен натиск към електрическия контакт или частта за свързване. -Удряне на конектора на захранването. . Не изпол...

Эта инструкция также подходит к моделям:
Сканеры/копиры/мфу - i-SENSYS MF5980dw (28.43 mb)

  1. Константин
    + -

    очень хороший принтер, но как копировать

Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории