Войти:
Оценок - 4, средний балл: 3.8 ( )

Инструкция по эксплуатации Zanussi, модель ZOB692

Производитель: Zanussi
Размер: 3.04 mb
Название файла:
Язык инструкции:ruuk
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


сыр.ытпа жолдарын алу .шін сыр.ытпа жолдарды б.йір .абыр.аны. арт.ы жа.ынан тарты.ыз. Сыр.ытпа жолдарды салу Сыр.ытпа жолдарды кері реттілікпен салы.ыз. .те ма.ызды! Сыр.ытпа с.релеріндегі білікшелер ал.а .арап т.ру.а тиіс. Пешті. т.бесі Пешті. т.бесін о.ай тазалау .шін, оны. т.бесіндегі .ыздыр.ыш элементті алып .ою.а болады. Назары.ызда болсын! .ыздыр.ыш элементті аларды. алдында ..рыл.ыны .шірі.із. ..рыл.ыны. суы.анына к.з жеткізіп алы.ыз. К.йіп .алу .аупі бар! 1 .ыздыр.ыш 2 .ыздыр.ыш элементті бекітіп элементті еппен т.р.ан т.мен .арай жиып б.рандаларды .ойы.ыз. босаты.ыз. Пешті. т.бесі Алдымен б.ранда тазалау.а дайын б.ра.ышпен т.р. босатып алы.ыз. Пешті. т.бесін жылы сабынды су мен ш.беректі пайдаланып тазала.ыз да, кепкенше .оя т.ры.ыз. .ыздыр.ыш элементті орнату 1. .ыздыр.ыш элементті .рекеттерді керісінше орындай отырып орнаты.ыз. Назары.ызда болсын! .ыздыр.ыш элементті. д.рыс орнатыл.анын, орнынан ..лап кетпейтіндігін тексері.із. Т.мшапешті. есігін тазалау Т.мшапешті. есігі екі шыны .абаттан т.рады. Т.мшапешті. есігін ж.не ішкі шыны панелін алып тазалауы.ыз.а болады. Т.мшапешті. есігін орнынан алмай т.рып, ішкі шыны панельді ал.ы.ыз келсе, т.мшапешті. есігі жабылып .алуы м.мкін. 12 1 Есікті толы. ашып, есікті. екі топсасын .стап т.ры.ыз. 3 Т.мшапешті. есігін бірінші ашу к.йіне (жартылай) .арай жабы.ыз. Содан кейін ал.а .арай тартып, есікті .ясынан шы.арып алы.ыз. 5Ішкішыныпанельдіалу.шінбекітуж.йесінбосаты.ыз. 2 Екі топсада.ы тетіктерді к.теріп, б.ра.ыз. 4Есіктіж.мса.матат.селгенорны.тыжерге.ойы.ыз. 90° 6Екібекіткіштетікті 90° градус.аб.ра.ызда, а.ытыпалы.ыз. 7 Шыны панельді еппен к.теріп (1-ші .адам) орнынан (2ші .адам) алы.ыз. Шыны панельді сабын сумен жуы.ыз. Шыны панельді жа.сылап ..р.аты.ыз. Есік пен шыны панельді орнату Жиегі безендірілген панельді орнат.ан кезде, безендірілген жа.ы есікті. ішкі жа.ына .арап т.р.анына к.з жеткізі.із. Орнатып бол.аннан кейін, шыны панельді. жа.тауыны. беткі жа.ы .олмен .ста.анда б.дыр болмау.а тиіс. Ішкі шыны панельді орнына д.рыс .ой.аны.ызды тексері.із (суретке .ара.ыз). Тот баспайтын болаттан не алюминийден жасал.ан ..рыл.ылар: Пешті. есігін тек дым.ыл ж.кемен .ана тазала.ыз. Оны ж.мса. ш.берекпен ..р.аты.ыз. Темір ж.н ж.ке, .ыш.ыл не тазала.ыш ..ралдарды еш.ашан пайдаланба.ыз, себебі олар пешті. бетін б.лдіреді. Пешті. бас.ару панелін де осы са.ты. шараларын .олдана отырып тазала.ыз Т.мшапешті. шамы Назары.ызда болсын! Абай болы.ыз! Электр то.ына т.су .аупі бар! Т.мшапешті. шамын ауыстырар алдында: • Т.мшапешті с.ндірі.із. • Са.тандыр.ыш .орабында.ы са.тандыр.ыштарды алы.ыз немесе айырып-.ос.ышты ажыраты.ыз. Т.мшапешті. шамы мен шыны .а.па.ын .ор.ау .шін т.мшапешті. табанына ш.берек т.се.із. Не істерсі.із, егер... 1. Шыны .а.па.ты алу .шін оны са.ат тіліні. ба.ытына .арсы б.ра.ыз. 2. Шыны .а.па.ты тазала.ыз. 3. Т.мшапеш шамын 300°C .ызу.а т.зімді, параметрлері д.л келетін т.мшапеш шамымен ауыстыры.ыз. Т.мшапешті. шамындай шамды .олданы.ыз. 4. Шыны .а.па.ты орнаты.ыз. Назары.ызда болсын! ".ауіпсіздік туралы а.парат" тарауын .ара.ыз. А.аулы. Ы.тималсебебі Шешімі Т.мшапеш .ызбай т.р Т.мшапеш то..а Т.мшапешті то..а .осы.ыз .осылма.ан Т.мшапеш .ызбай т.р Т.мшапеш .ызбай т.р Т.мшапеш .ызбай т.р Са.ат орнатылма.ан .ажетті параметрлер орнатылма.ан Са.тандыр.ыш блогында.ы са.тандыр.ыш босап кеткен Са.атты орнаты.ыз Параметрлерді .ада.ала.ыз Са.тандыр.ышты тексері.із. Са.тандыр.ыш бірнеше рет а.ытылып .алса, білікті электрші маман.а хабарласы.ыз. Т.мшапешті. шамы жанбай т.р Бу мен конденсат та.амны. .стіне ж.не т.мшапешті. ішіне жиналады Т.мшапешті. шамында а.ау бар Та.ам т.мшапеш ішінде .за. уа.ыт .алып .ой.ан Т.мшапешті. шамын ауыстыры.ыз Та.амды пісіріп бол.аннан кейін т.мшапеш ішінде 15-20 минуттан арты. .алдырма.ыз Бейнебетте “12.00” ж.не Электр .уатыны. .зілуі Са.атты .айта .ойы.ыз "LED" к.рсетіледі А.аулы.ты т.зету шешімін .зі.із таба алмаса.ыз, дилері.ізге не .ызмет к.рсету орталы.ына хабарласы.ыз. .ызмет к.рсету орталы.ына .ажетті а.парат техникалы. а.парат та.тайшасында к.рсетілген. Техникалы. а.парат та.тайшасы пеш корпусыны. алды..ы жа.тауында орналас.ан. Оларды мына жерге жазып .оюды .сынамыз: .лгі (MOD.) ......................................... .нім н.мірі (PNC) ......................................... Сериялы. н.мірі (S.N.) ......................................... Техникалы. сиппатама Кернеу 230 В Жиілік 50 Гц Орнату Кіріктіру Назары.ызда болсын! ..рыл.ыны тек у.кілетті .ызметкер не білікті маман .ана орнату.а тиіс. У.кілетті .ызметкерді не білікті маманды ша.ырмаса.ыз, а.аулы. орын ал.ан кезде ..рыл.ы кепілдігі жарамсыз болып .алады. • ..рыл.ыны ас .й жи.азына орнатпай т.рып, оны. .лшемдеріні. ..рыл.ы.а сай келетінін тексері.із. • Орнат.ан кезде электр .атерінен са.тандыр.ыш ..рал бар екеніне к.з жеткізі.із. • .олданыста.ы ережелерге с.йкес, электр .атерінен са.тандыратын б.лшектерді. барлы.ын сайманны. к.мегінсіз а.ытылмайтын етіп бекіту .ажет. • Пешті. кейбір б.ліктерінде электр кернеуі болуы м.мкін. ..рыл.ыны жи.аз.а кіргізіп жауып, бос жерлері...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории