Войти:
Оценок - 1, средний балл: 4 ( )

Инструкция по эксплуатации Bosch, модель PMS1050/01

Производитель: Bosch
Размер: 754.59 kb
Название файла:
Язык инструкции:ruplsvitentresfrbgnlhuptdafi
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


c Оребрена масажна повърхност: Оребрената масажна повърхност се препоръчва за успокояващ, мек масаж. Да се използва на степен 1 и с мек натиск за чувствителни участъци, като ръцете. d Масажна повърхност с пъпки: Пъпките предизвикват масаж в дълбочина и са особено подходящи за големи мускулни групи, като гърба и седалището. e Заоблена масажна повърхност: Благодарение на заоблената форма повърхността се напасва превъзходно към заоблени места на тялото, като напр. ходила. Със степен 1 могат да се масажират леко и големи повърхности. Информация: с допълнително включване на превключвателя 6 “турбо” ефектът от масажа се усилва. Почистване и съхранение Опасност от токов удар! • ..... Не почиствайте уреда, докато се зарежда акумулаторната батерия. Никога не потопявайте уреда във вода. Не използвайте парочистачка. Избърсвайте уреда отвън само с влажна кърпа и след това подсушавайте. Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства. Съхранявайте уреда за масаж в охладено състояние на чисто и сухо място. Зареждане на акумулаторната батерия Вградената акумулаторна батерия може да работи около 45 минути, след това трябва да бъде заредена отново. . Изключете уреда за масаж (превключвателят е в позиция „0“) и го включете към зарядното устройство 8. В позиция 1 и 2 зареждането е невъзможно. . След това пъхнете зарядното устройство 8 в контакта на мрежата. Контролна лампа 7 светва. Акумулаторната батерия се зарежда около 6 часа. Тя е напълно заредена, когато контролната лампа 7 угасне. . Извадете зарядното устройство 8 от контакта. Уредът за масаж е готов за използване. Забележка: Винаги зареждайте акумуВинаги зареждайте акумулаторната батерия напълно и я използвайте, докато се изпразни изцяло. Това запазва пълната мощност на акумулаторната батерия и удължава нейния експлоатационен срок. Отвеждане на уреда като отпадък A Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2002/96/EО за електрически и електронни стари уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивата задава рамката за приемане и оползотворяване на стари уреди, валидна за ЕС. BАкумулаторните батерии в уреда трябва да се предават отделно по предписание. При изваждането на акумулаторната батерия уредът не бива да е свързан към мрежата. Ако акумулаторните батерии не се извадят, целият уред трябва да се отведе съобразно наредбата за специални отпадъци. Моля информирайте се при специализирания търговец за актуалните начини за отвеждане на уреда като отпадък. Гаранция За тоэи уред са валидни условията за гаранция, които са издадени от нашите представителства в съответната страна. Подробности ще Ви даде Вашия тьрговец, откъдето сте эакупили уреда, по всяко време при запитване то Ваша страна. При използване на гаранцията на уреда е необходимо във всеки случай да представите бележката за покупкта. Запазваме си правото на промени rubg Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и храните ее! Данный прибор предназначен для личного пользования, а не для применения в промышленных или медицинских учреждениях. Указания по безопасности Опасность поражения током и пожара • ..... Подключать прибор с зарядным устройством и пользоваться им можно только в соответствии с данными, указанными на фирменной табличке. Дети или лица, физические, умственные или психические способности которых не гарантируют безопасной эксплуатации, могут пользоваться прибором только при помощи других лиц или под их присмотром. Не допускается пользование прибором детьми в возрасте до 12 лет. Не применять прибор для грудных детей. Пользоваться прибором только при исправном состоянии прибора и зарядного устройства. После каждой зарядки вынимать вилку из розетки. В случае неисправности незамедлительно вынуть вилку из розетки. Во избежание опасных ситуаций ремонт прибора или зарядного устройства должен производиться только нашей сервисной службой. Для зарядки использовать исключительно зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Опасность для жизни • ..... Ни в коем случае не допускать контакта прибора с водой. Пользоваться прибором только после его отсоединения от зарядного устройства. ru Детали и элементы управления 1 Головка a массажная поверхность овальная b массажная поверхность широкая c массажная поверхность ребристая d массажная поверхность с узелками e массажная поверхность выпуклая 2 Вращательный шарнир 3 Рукоятка регулируемая 4 Кнопка фиксации рукоятки 5 Движковый переключатель 0 = ВЫКЛ (положение зарядки) 1 = слабый режим 2 = сильный режим 6 Выключатель турборежима ВКЛ/ВЫКЛ 7 Контрольная лампа зарядки аккумулятора 8 Зарядное устройство Важное указание При появлении болей при массаже или в случае, если массаж воспринимается как неприятное воздействие, немедленно прекратить массаж. Ни в коем случае не пользоваться прибором для непосредственного массажа головы, костей или суставов, передней части шеи, а также области половых органов и почек. В случае проблем со здоровьем, а также . при беременности; . в случае лиц с кардиостим...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории