Войти:
Оценок - 2, средний балл: 4 ( )

Инструкция по эксплуатации Scarlett, модель SC-1047

Производитель: Scarlett
Размер: 292.81 kb
Название файла: Scarlett-SC-1047-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:rupldebghusklvro
Фото и характеристики  Scarlett  SC-1047
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Esiet ar tiem seviski piesardzlgi! GLABÄSANA • Pirms glabäsanas pärliecinieties, ka ierlce ir atvienota no elektrotlkla. • Izpildiet sadalas TÍRÍSANA UN KOPSANA praslbas. • Glabäjiet ierlci sausä un tlrä vietä. LT NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA SAUGUMO PRIEMONÉS • Pries pradédami naudoti [sitikinkite, kad nurodytos etiketéje techninés charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus. • Naudoti tik buitiniais tikslais, pagal siq Naudojimosi Instrukcijq. Prietaisas néra skirtas naudoti pramonéje. • Nenaudoti uz patalpos rib^. • Pries valydami prietaisq arba nenaudodami jo visada j[ isjunkite is tinklo. • Siekdami isvengti gaisro ar elektros traumos neslapinkite prietaiso vandeniu arba kitu skysciu. • Neleiskite vaikams zaisti su prietaisu. • Nepalikite ¡jungto prietaiso be prieziuros. • Nenaudokite reikmen^, ne[einanc¡4.[ prietaiso komplektq. • Nenaudokite prietaiso, kurio maitinimo laidas buvo apgadintas. • Nebandykite savarankiskai remontuoti prietaiso. Atsiradus gedimams kreipkités [ Serviso centrq. • Pasirupinkite, kad maitinimo laidas nesiliest^ prie astri^ krast^ ir karst^ pavirsi^. • Netraukite uz maitinimo laido, nepersukinékite ir nevyniokite jo. • Produktus ir skyscius isimkite tik varikliui pilnai sustojus. • Neperkraukite procesoriaus produktais. • Procesorius leidzia dirbti greitai ir efektyviai. Taciau nepertraukiamo darbo trukmé neturi virsyti 1 min. PARUOSIMAS DARBUI • Pries naudodami pirmq kartq isplaukite visas nuimamas detales siltu vandeniu su plovimo priemone ir kruopsciai isdziovinkite. Korpus^ nusluostykite minkstu drégnu audiniu. • Draudziama slapinti korpusq bet kokiu skysciu ir plauti j[ vandeniu. • Uzmaukite plaktuvq ant korpuso iki galo, suderindami atitinkamas rodykles, ir pasukite pagal laikrodzio rodykl? kol uzsifiksuos (paveikslélis 1, A). • Kad misinys neissipiltq, pries ¡jungdami plaktuvq pamerkite j[ [ sumaisomus produktus. PASTABA: Procesorius ne[sijungs, jei jis buvo neteisingai ar nepilnai surinktas. 14 SC-1047 VEIKIMAS • Isitikinkite, kad procesorius buvo visiskai ir taisyklingai surinktas. • Ljunkite procesori^ [ elektros tinklq. IMPULSO REZIMAS • Paspauskite ir laikykite impulso rezimo mygtukq- procesorius dirbs tol, kol sis mygtukas paspaustas. PASTABA: Nepertraukiamo veikimo trukmé neturi virsyti 1 min., o pertrauka tarp jjungimq turi büti ne mazesné kaip 4 min. • Draudziama nuimti bet kokius reikmenis procesoriui veikiant. • Kad nepakenktuméte asmeniui neapdorokite per kiet^ produkt^, toki^ kaip ledas, saldyti produktai, kruopos, ryziai, prieskoniai ir kavos pupelés. - "1" (Mazas greitis) - skystiems produktams. - "2" (Didelis greitis) - kartu apdoroti skystus ir kietus produktus. Apdorojami produktai Maksimali masé/türis Maksimali nepertraukiamo darbo trukmé (sek) Rekomenduojamas apdorojimo greitis Migdolai 100 g 15 Didelis Virti kiausiniai 200 g 10 Didelis Trupinti dziüvésiai 20 g 15 Didelis arba Mazas Cesnakai 150 g Trumpais paspaudimais Mazas Kumpis 200 g 15 Didelis Riesutai 100 g 15 Didelis Ledai 200 g 20 Didelis Ledas 4 arba 5 kubeliai Trumpais paspaudimais Didelis Lengva tesla 0,4 l 15 Didelis arba Mazas Svogünai 200 g Trumpais paspaudimais Mazas Petrazolés 30 g 10 Didelis arba Mazas Pipirai 0,2 l 30 Didelis Askaloninis cesnakas (svogünas sal oté) 200 g Trumpais paspaudimais Mazas Prieskoniai 0,2 l 30 Didelis Kepsnis 150 - 200 g 15 Didelis Graikiniai riesutai 100 g 15 Didelis • Baig§ darbq pries isimdami produktus ir uzmovas isjunkite prietais^ is elektros tinklo ir palaukite kol elektros variklis visiskai sustos. • Nuimkite plaktuv^, pasukdami j[ pries laikrodzio rodykl§ (paveikslélis 1, B). VALYMAS IR PRIEZIÜRA • Baig§ darbq isjunkite prietaisq ir atjunkite j[ nuo elektros tinklo. • Tuojau pat (neuzmirkydami ilgam) isplaukite visas nuimamas dalis siltu vandeniu su muilu, o po to nusluostykite jas sausu svariu ranksluosciu. • Korpusq nusluostykite minkstu drégnu audiniu. • Nenaudokite siurksci^ kempini^, valom^ milteli^ ir agresyvi^ valymo priemoni^. • DRAUDZIAMA MIRKYTI PROCESORIAUS KORPUSA BET KOKIAME SKYSTYJE, PLAUTI Jl VANDENIU ARBA INDg PLOVIMO MASINOJE. DÉMESIO: Peilio asmenys yra labai astrus ir pavojingi. Todél elkités su jais labai atsargiai! LAIKYMAS • Pries dédami prietaisq [ laikimo vietq isitikinkite, kad jis isjungtas is elektros tinklo. • Ivykdykite visus VALYMAS IR PRIEZIÜRA skyriaus reikalavimus. • Laikykite prietaisq sausoje svarioje vietoje. H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata elött, ellenörizze egyezik-e a muszaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi elektromos hálózattal. • Nem való ipari csak házi használatra. • Házon kívül nem használható. • Használaton kívül és tisztítás közben mindig függetlenítse az elektromos hálózattól. • Áramütés elkerülése céljából ne eressze a készüléket vízbe vagy más folyadékba. • Gyerekektöl távol tartani. • Felügyelet nélkül ne hagyja a készüléket bekapc...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории