Войти:
Оценок - 4, средний балл: 4.5 ( )

Инструкция по эксплуатации Scarlett, модель SC-987

Производитель: Scarlett
Размер: 368.31 kb
Название файла: Scarlett-SC-987-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruhrendebgethuskltro
Фото и характеристики  Scarlett  SC-987
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Avage ja tuulutage seadet vähemalt 12 tundi. 2. Vahetage vesi reservuaaris. Märgutuli pöleb, öhk ei liigu ja auru ei teki Reservuaaris on liiga palju vett 1. Lülitage seade vooluvörgust välja. 2. Eemaldage reservuaar, keerake kaan lahti. Valage osa vett välja ja keerake kaan tagasi kinni. Kuivatage reservuaar ja paigaldage tagasi oma kohale. 3. Ühendage vooluvörku ja lülitage sisse. Tekib vähe auru Ultrahelimuundur on määrdunud vöi reservuaaris on must vesi. Puhastage ultrahelimuundur ja vahetage vesi. Vesi ei satu ultrahelimuundurile Veeklapp on määrdunud Puhastage ja peske läbi LV LIETOSANAS INSTRUKCIJA DROSÏBAS NORÀDÏJUMI • Uzmanïgi izlasiet ekspluatâcijas instrukciju un saglabâjiet to kâ izzinas materialu. • Pirms pirmreizëjâs ieslëgsanas pârbaudiet vai izstrâdâjuma tehniskais raksturojums uzlïmë atbilst elektrotTkla parametriem. • Izmantot tikai sadzïves nolükos, atbilstosi dotajai ekspluatâcijas instrukcijai. Izstrâdâjums nav paredzëts rüpnieciskai izmantosanai. • Neizmantot ârpus telpâm. • Vienmër atslëdziet ierïci no elektrotTkla pirms tâs tïrïsanas, vai arT tad, ja Jüs to neizmantojat. • Lai izvairïto no elektrostrâvas sitiena vai aizdegsanâs negremdëjiet ierïci üdenT vai kâdâ citâ skidrumâ. Ja tas ir noticis, NEAIZTIECIET ierïci, nekavëjoties atslëdziet to no elektrotTkla un griezieties tuvâkajâ Servisa centrâ ierTces pârbaudei. • Neizmantojiet ierïci vannas istabâs un üdens tuvumâ. • Nelaujiet bërniem spëlëties ar ierïci. • Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierîces komplektâ. • Neizmantojiet ierïci ar bojâtu elektrovadu. • Necentieties patstâvîgi labot ierïci. Ierîces traucëjumu konstatësanas gadîjumâ griezieties tuvâkajâ servisa centrâ. • Sekojiet lîdzi, lai elektrovads neskartos klât asâm malâm un karstâm virsmâm. • Nevelciet barosanas vadu, negrieziet un neuztiniet to uz ierîces korpusa. • Neizlejiet atlikuso üdeni caur tvaiku izvades atvërumiem, ja ierTce ir pieslëgta elektrotTklam. • Mitrinâtâja tïrïsanas laikâ nepielaujiet üdens ieklüsanu ierîces ieksëjâs dalâs - tas var sabojât ierïci. • Ieslëdzot ierïci neskarieties klât ultraskanas pârveidotâjam. • Mitrinâtâju ieslëdzat tikai tad, ja rezervuârâ ir üdens. Neielejiet un neizmantojiet üdeni rezervuâra mazgâsanai augstâku par 400C, lai izvairïtos no korpusa deformâcijas un krâsas zaudësanai. • Pârvietojot mitrinâtâju turiet to tikai aiz pamatnes, pieturot üdens rezervuâru. 16 SC^T • Neielejiet udeni caur izsmidzinätäju. • Nelejiet udeni tiesi pa udens padeves cauruli korpusä. • Nepielaujiet metälu un citu klmisku vielu ieklusanu rezervuärä un udens padeves caurule korpusä. • Nepielaujiet udens sasalsanu rezervuärä. • Nenonemiet udens rezervuäru ierlces darblbas laikä. • Neizlejiet visu udeni no rezervuära, ja ierlce ir pieslegta pie elektrotlkla. Ultraskanas pärveidotäjs var sabojäties. • Nenovietojiet mitrinätäju mebelu un elektroiericu tuvumä, kä ar! blakus ventiläcijas atverem. • Ja ierlce ilgstosi atrodas temperaturä < 0 °C, pirms ieslegsanas to ieteicams paturet istabas apstäklos ne mazäk par 2 stundäm. EKSPLUATÄCIJA • Novietojiet ierlci uz gludas, sausas virsmas. • Nonemiet rezervuäru un atgrieziet udens ieliesanas atveruma väcinu rezervuära apaksä, ielejiet udeni un ciesi aizgrieziet väcinu. • Noslauciet rezervuära virsmu pilnlgi sausu ar mlkstu dränu. • Uzstädiet rezervuäru uz korpusa. • Piesledziet ierlci pie elektrotlkla. • Piespiediet taustinu “On/Off”, lai ieslegtu. UZSTÄDTSANAS REZTMA IZVELE • Spiezot taustinu “Mode” Jus pärsledzat uzstädljuma rezimus, vienlaikus displejä bus redzams: - Mirgojosais indikators “Set RH” - sajä rezlmä Jus varat uzstädlt nepieciesamo mitruma Umeni. Lai uzstädltu velamo mitruma Umeni, izmantojiet taustinus “+” un ”-”. Izveles apstiprinäsanai piespiediet taustinu “Mode”. Sasniedzot nepieciesamo Umeni, ierlce izslegsies un periodiski ieslegsies tä uzturesanai. - Mirgojosais indikators “0C” vai “0F” -ar taustinu “+” Jus varat izveleties temperaturas rädltäju telpä Celsija vai Färenheita grädos. - Visi indikatori deg nemirgojot - sajä rezlmä Jus varat uzstädlt tvaika padeves intensitäti ar taustiniem “+” un • Piespiediet taustinu “On/Off” velreiz, lai izslegtu. • Kad udens beidzas, mitrinätäjs automätiski izsledzas, darblbas indikators dzist, bet udens trukuma indikators aizdedzas ar vienmerlgu gaismu. tTrTsana un apkope • Pirms ierlces tTrisanas vienmer atsledziet to barosanas tlkla. ÜDENS REZERVUÄRA UN VÄRSTA TTRTSANA (KATRAS DIVAS-TRTS DARBA NEDELAS) • Nonemiet udens rezervuäru, pagrieziet to. • Atgrieziet väcinu. • Noslauciet värstu ar mlkstu lupatu, izmazgäjiet. • Noskalojiet rezervuäru ar siltu udeni. (ne augstäku par 40 °C). ÜDENS PADEVES CAURULES UN ULTRASKANAS PÄRVEIDOTÄJA TTRTSANA (VIENU REIZI NEDELÄ) • Ja caurule ir sakräjusies netlrumi, izmazgäjiet to ar mazgäsanas Udzekli, tad izskalojiet. • Ja uz ultraskanas pärveidotäja sakräjusies netlrumi, izmazgäjiet to ar udeni un noslauciet ar mlkstu dränu. UZMANI...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории