Войти:
Оценок - 3, средний балл: 4 ( )

Инструкция по эксплуатации Scarlett, модель SC-986

Производитель: Scarlett
Размер: 319.51 kb
Название файла: Scarlett-SC-986-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruhrukendebgethulvltro
Фото и характеристики  Scarlett  SC-986
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


ВНИМАНИЕ: Очищайте ультразвуковой преобразователь только мягкой тканью. Не прикасайтесь к нему острыми или твёрдыми предметами. ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ УВЛАЖНИТЕЛЯ • Протрите увлажнитель снаружи мягкой тканью с теплой водой (<40°С). • Отверстие для выхода пара промойте проточной водой. ВНИМАНИЕ: Не применяйте для очистки химикаты, органические растворители или агрессивные жидкости, а также абразивные вещества. ХРАНЕНИЕ • Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. • Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. • Вымойте и высушите прибор; упакуйте его в коробку и храните в сухом месте. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ_ ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ Световой индикатор не горит Прибор отключен от сети Вставьте вилку в розетку и включите прибор Световой индикатор горит, поступает воздух, но пар не образуется В резервуаре нет воды Наполните резервуар водой Посторонний запах во время работы прибора 1. Увлажнитель включён первый раз 2. В резервуаре грязная вода 1. Смените воду и вымойте резервуар для воды, откройте и проветрите его не менее 12 часов. 2. Смените воду в резервуаре Световой индикатор горит, но не поступает воздух и не образуется пар Слишком много воды в резервуаре 1. Выключите и отключите прибор от электросети. 2. Снимите резервуар и открутите крышку. Слейте немного воды и плотно завинтите крышку резервуара. Протрите резервуар насухо и верните на место. 3. Подключите увлажнитель к электросети и включите его. Образуется мало пара Ультразвуковой преобразователь загрязнен или в резервуаре грязная вода Протрите ультразвуковой преобразователь и смените воду Вода не поступает на ультразвуковой преобразователь Грязный водяной клапан Прочистите и промойте его водой CZ NAVOD K POUZITl BEZPECNOSTNl pokyny • Peclive si tento Navod k pouziti prectete a uschovejte jej jako informacni prirucku. • Pred prvnim pouzitim spotrebice zkontrolujte, zda technicke Odaje uvedene na nalepce odpovidaji parametrum lektricke site. • Pouzivejte pouze v domacnosti v souladu s Navodem k pouziti. Spotrebic neni urcen pro prumyslove Ocely. • Pouzivejte spotrebic pouze ve vnitrnich prostorach. • Vzdy vytahnete zastrcku ze zasuvky pred cistenim a v pripade, ze elektricky pristroj nepouzivate. 6 SC-986 • Pro zamezeni ürazu elektrickÿm proudem a pozâru neponorujte prfstroj do vody nebo jinÿch tekutin. Stane-li se takto, NESÂHEJTE na spotrebic, okamzitë jej odpojte od elektrické site a obrafte se na Servisni stredisko pro kontrolu. • Nepouzivejte spotrebic v koupelnë a v blizkosti jinÿch zdroju vody. • Nedovolujte, aby si dëti hrâly se spotrebicem. • Pouzivejte spotrebic vÿhradnë s prislusenstvim z dodâvky. • Nepouzivejte spotrebic s poskozenÿm napâjecim kabelem. • Nesmite sami provâdët jakékoliv opravy pristroje. Pokud je to nutno, obrafte se na nejblizsi servisni strediska. • Dâvejte pozor a chrante sifovÿ kabel pred ostrÿmi hranami a horkem. • Netâhnëte za napâjeci kabel, neprekrucujte jej a neotâcejte kolem tëlesa spotrebice. • Je-li spotrebic pripojen do elektrické sitë, nevylévejte zbytky vody pârovÿm otvorem. • Za provozu dbejte na to, aby se dovnitr spotrebice nedostala voda, mohlo by to zpusobit poruchy. • Za provozu nesâhejte na ultrazvukovou komoru. • Nezapinejte zvlhcovac, kdyz v nâdobë na vodu neni voda. Nenalévejte do nâdoby a nepouzivejte na myti vodu teplejsi nez 400C, mohlo by to zpusobit deformaci nebo odbarveni tëlesa spotrebice. • Pri prenâseni vezmëte zvlhcovac za zâkladnu a pridrzte nâdobu na vodu rukou. • Nenalévejte vodu rozprasovacem. • Nenalévejte vodu primo do vodni trubice. • Dbejte na to, aby se do nâdoby na vodu nebo do vodni trubice nedostaly kovy a chemikâlie. • Dbejte na to, aby voda v nâdobë na vodu nezamrzla. • Nesnimejte nâdobu na vodu za provozu spotrebice. • Je-li spotrebic pripojen do elektrické sitë, nevylévejte vsechnu vodu z nâdoby na vodu. Mohlo by to zpusobit poruchy ultrazvukové komory. • Nestavte zvlhcovac v blizkosti nâbytku a elektrickÿch spotrebicu, a také vedle vëtracich otvoru. • Pokud se vÿrobek dlouhodobë zachovâval pri teplotë pod 0oC, je treba ho pred zapnutim ponechat pri pokojové teplotë bëhem nejménë 2 hodin. PROVOZ • Postavte spotrebic na rovnÿ, suchÿ povrch. • Sejmëte nâdobu na vodu a odsroubujte kryt otoru na nalévâni vody na dnë nâdoby, nalijte cistou vodu a zasroubujte kryt. • Otrete povrch nâdoby jemnÿm hadrem do sucha. • Nastavte nâdobu a tëlese spotrebice. • Pripojte spotrebic do elektrické sitë. • Stisknëte tlacitko “On/Off” pro zapnuti. • Stisknëte tlacitko “On/Off” jestë jednou pro zapnuti. • Jakmile voda dochâzi, automaticky se vypinâ zvlhcovac. CISTÉNl a ùdrzba • Pred cistënim vzdy vytâhnëte zâstrcku ze zâsuvky. CISTËNl NÂDOBY NA VODU A VODNÎHO VENTILU (KAZDÉ DVA-TRI TŸDNY) • Sejmëte nâdobu na vodu a otocte ji. • Odsroubujte kryt. • Otrete jemnÿm hadrem a proplâchnëte vodni ventil. • Oplâchnëte nâdobu teplou vodou (maximâlnë 40 °C). CISTËNl...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории