Войти:
Скачали: 2   Размер: 1 mb   Производитель: Sparky Group  
Категория: Рубанки
@name@name

20 10117 Berlin, DEUTSCHLAND Geschäftsführer Dipl.-Kfm., Dipl.-Ing. Stanislav Petkov СПАРКИ ЕЛТОС АД т (2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СПАРКИ ЕЛТОС АД декларира, че съответства на изискванията на следните наредби: - Наредбаза нисковолтовите електрически съоръжения- ПМС 182/06.07.21 - Наредба за м аши ните - ПМС 232/11.10.2001; - Наредбаза електромагнитна съвместимост - ПМС203/29.08.2001, както и на следните БДС, въвели европейските хармониэирани стандарт БДС EN 60745-1, БДС EN 60745-2-14,

Категории