Войти:
Оценок - 28, средний балл: 4.3 ( )

Инструкция по эксплуатации Panasonic, модель KX-TS2361 RU-W

Производитель: Panasonic
Размер: 467.38 kb
Название файла:
Язык инструкции:
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Дана тарантя пе охоплюе частин озлобления та корпуса, лампочок, батарейок та акумулятор1в, годок звукозжмача, антен, захисних екрашв, míiukíb для bUxoaíb, ф|льтр1в, пояав, ниток та ¡нших частин. що мають свш обмежений перюд використання. Встаповленпя та шдклгочепия. Для встановлення придбаного устаткувачня Ви можете скористатися платиими послугами спешал1ст1в уповповажених оргашзэш'й та ц,ентр!в обслуговування. як( никопають yei необх)дж роботи для нормального використання техшки. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 16 гарантийный талон изготовить Кдзакша Ескертле: Бпдж сатушы уйымнан, осы кешлдж т;ионын толык ж;»не де дурыс толтырылуыи кадагалацыз. Бу.1 кслидж вн,'лр1уллмен конституцимлык жоне тутынушылардын, баска да кукмктарына косым л ш рстшдс бер1гтед1 жопе олардын жузеге асырылуын шсктсмейд!. Нуд кепшдж буйым сатып алынган кс.чдсн бастап 51р жылга дешн бсрис.ш жэнс лс. товарлын акаулыгы материки мел дурыс курастырылмауыпа байлапысты болгап жагяайда да кушш сакгайды. 1. Товар тек ТМД тсрриториясында гана сатып алыныу ксрск жэнс дс тсхникалык стандарт пен кдунюзден/иру талабына, колданылуы жoнiндeri нускауларга сай жузеге асырылыу кажет. 2. Кспьпж мшдсттсмслср1 бойынша ТМД слдср1 тсрриториясындагы уотал етшген мсксмслсрмсн, кызмет орталыктарымеи орыкдалады, жопе олардыц пз1мш бул зат сатылгап фирманыц сатышуларынан алуга болады. 3. Бул кешлдж, егер де акэулык орттеп. маизагайлап, иемесе баска табиги кубылыстар осершсн, механикадык закымданудан, дурыс колланбаудан, тозудан, салактыктан, нсмссс жендеу мен ¡скс косу жумыстары аталгал кызмет жузеге асыруга куолж бершме1еп жаклен журпзшее. инсталляцияга, адаптациялануга, тур езгеркже нсмссс кзушс1здсширу техникасын, тсхникалык жагдайы сакталмаган болса. кушш жояды 4. Кешлдж мерп1кп кезжде. товардын ауыстырылган белшектер! гглрлсуппнщ руксатысыз журпзшген болса жонедс товар сай келмей. сапасы капататгапдырылмаса; кемесе товар бвллгектендфиш, аталган кызметп жузеге асьгрут куачж бершмеген жаклен журпзшее, тутынушы кеииыжке сай келетш барлык. кез келгеп кукыгыиал айырылады. 5. Непзп кслиинктш куш1 корпус белшектерш ендсу, лшм, батарея, аккумулятор, антенна, фильтр, дыбыс алатыи инеЫ, коргау экраны, кокын-локы жииангышгар, бау. щетм жопе тагы да баска колдану \iepi3ivii шектеуж бвлшекгерге журмей/и. Орнатылуы жэне ¡ске косылуы. Бул сатып алынган жабдыкты орнату ушш Слз, акымси кызмет корсстстлг уйымлардып жонс кызмет корсетутш орталыкгарынын, мамапды окидерплц техликаны колдуну ушш барлык кажет жумысгарып жург1зс алатын кызметш колданасыз. Беларуская мова Увага: Ка.'л ласка, псракалайисся. агго аргашзапыя, якая прадас Вам нашу прадукпыю. лоунасщо, правильна 1 выразлазалоулилаплы гарантыйны талон. Гтгая гарантия выдаецца ныраблялылкам у дадатак да ка...

Эта инструкция также подходит к моделям:
Проводные телефоны - KX-TS2361RUW (467.42 kb)
Радиотелефоны - KX-TS2361 (466.69 kb)
Радиотелефоны - KX-TS2361RU (466.69 kb)

  1. Борис
    + -

    хороший телефон

  2. Андрей
    + -

    Хороший телефон как и все Панасоники

Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории