Войти:
Скачали: 4261   Размер: 543 kb   Производитель: Scarlett  
Категория: Пароварки
@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Ierïces pârbaudei un remontam griezties tuvâkajâ Servisa centrâ. • Sekojiet lïdzi, lai barosanas vads neskartos klât asâm malâm un karstâm virsmâm. • Atslêdzot ierïci no elektrotïkla velciet aiz kontaktdaksas nevis vada. • lerïcei jâbut stabili novietototai uz sausas lïdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karstâm virsmâm, kâ arï blakus siltuma avotiem (piemëram, elektriskâm plTtïm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem. • Nekad neatstâjiet ieslëgtu ierTci bez uzraudzïbas. • Neatlaujiet b

Скачали: 5620   Размер: 530 kb   Производитель: Scarlett  
Категория: Пароварки
@name@name@name@name

SCARLETT sc-143 GB FOOD STEAMER.......................................................................................4 RUS ПАРОВАРКА................................................................................................6 CZ PARÄK...............................................................................................................9 BG УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА......................................................11 PL SZYBKOWAR...............................................

Скачали: 8625   Размер: 439 kb   Производитель: Scarlett  
Категория: Пароварки
@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Ierïces parbaudei un remontam griezties tuväkajä Servisa centra. • Sekojiet lïdzi, lai barosanas vads neskartos klat asam malam un karstam virsmam. • Atslëdzot ierïci no elektrotïkla velciet aiz kontaktdaksas nevis vada. • Ierïcei jâbût stabili novietototai uz sausas lïdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karstam virsmam, kä arï blakus siltuma avotiem (piemëram, elektriskam plïtïm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem. • Nekad neatstajiet ieslëgtu ierïci bez uzraudzïbas. • Neatjaujiet b

Скачали: 6228   Размер: 717 kb   Производитель: Scarlett  
Категория: Пароварки
@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name

В резервуаре имеются метки максимального и минимального наполнения: уровень воды должен быть между ними. • Установите поддон для сбора конденсата и паровые ёмкости на базу. ВНИМАНИЕ: Не допускайте, чтобы вода в резервуаре опускалась ниже минимального уровня. • Всегда кладите продукты, которые дольше готовятся (например, более крупные или др.), в нижнюю паровую ёмкость. • Если во время приготовления оказалось, что воды меньше нормы, её можно долить через отверстие для наполнения, не снимая п

Скачали: 3231   Размер: 550 kb   Производитель: Scarlett  
Категория: Пароварки
@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name@name

Nenovietojiet to uz karstam virsmâm, kâ arT blakus siltuma avotiem (piemëram, elektriskâm plTtTm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem. • Nekad neatstâjiet ieslëgtu ierTci bez uzraudzTbas. • Neatlaujiet bërniem pastâvTgi izmantot ierTci bez pieauguso uzraudzTbas. • Neskarieties klât karstâm virsmâm. • Lai izvairTtos no elektrostrâvas sitiena un ierTces bojâjumiem, izmantojiet tikai tos piederumus, kas ietilpst pamatnes komplektâ. • Pirms tvaika katla pieslëgsanas elektrotTklam, piepild

Категории