Войти:
Оценок - 4, средний балл: 3.8 ( )

Инструкция по эксплуатации Vitek, модель VT-6405

Производитель: Vitek
Размер: 1.21 mb
Название файла: Vitek-VT-6405-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ruukentr
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Для получения более подробных сведений обратитесь в службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт. Срок службы прибора 3 года Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и рос-1 сийским стандартам безопасности и гигиены. Производитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия Нойбаугюртель, 38/7А , 1070, Вена, Австрия 21 64051М.таа 21 12.11.2008 11:21:13 Укра'шьский Метеостанцiя VT-6405 Перед niдключенням, використанням або налаштуванням пристрою уважно прочитайте Ыструкцю. Необхiдно дотримуватись всiх застережень та реко-мендацiй з експлуатацп пристрою, наведених в цiй ¡нструкцм. Збережiть iнструкцiю, використовуйте и в подальшому як довiдковий ма-терiал. УВАГА! Небезпека ураження електричним струмом! НЕ В1ДКРИВАТИ! Попередження: Задля уникнення виникнення nожежi або ураження електричним струмом не поддавайте nристрiй вnливовi дощу або вологи. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вщкривайте корпус пристрою самостiйно. Сервiсне обслуговування повинно здмснюватись тiльки квалiфiкованими _спе^алютами сервiсних центрiв._ Символ блискавки в рiвносторонньому трикутнику вказуе користувачевi на наявнiсть всерединi корпусу пристрою небезпечноУ напруги, здатноУ призвести до ураження електричним струмом Знак оклику в рiвносторонньому трикутнику попереджае користувача про наявнють важливих рекомендацм з експлуатацп та технiчного обслуговування в нструкцп з експлуатацГУ._ ЗАПОБ1ЖН1 ЗАХОДИ 1. Перш нiж почати роботу з пристроями, уважно прочитайте нструкцю з експлуатацп. 2. Не занурюйте прилади у воду. 3. Не чистьте пристроУ абразивними засобами та речовинами, котрi мо-жуть пошкодити корпус i внутрiшнi частини прила^в. 4. Не niддавайте пристроУ ударам (пил i волога також протипоказаы), оскiльки вони можуть спричинити появу несправностей, скорочення термну служби метеостанцГУ, пошкодження батарейок чи деформуван-ня деталей корпуса. 5. Якщо Ви розiб,ете пристрм, це призведе до скасування його гарант Усередиы приладу немае деталей, яю можуть зацiкавити користувача. 6. Використовуйте виключно новi батарейки й саме таю, яю рекоменду-ються нструк^ею з експлуатацГУ. Не встановлюйте разом нову та стару 22 51М.таа 22 12.11.2008 11:21:13 УкраГньский батарейки або батарейки рiзних марок. 7. У разi тривалоУ роботи дис-танцiйного датчика в умовах низьких або високих температур напруга його батарейок може знизитися, унаслщок чого скорочуеться радiус дм його передавача. ОПИС Базовий блок (Рис.1) 1. дисплей 2. кнопка ввiмкнення функци пов-торення сигналу, п^п^чування дисплея SNOOZE 3. 5.кнопки змiнення значення па- раметру, що вводиться +/- 4. кнопка перемикання мiж секторами дисплею, тдтвердження встановленого значення MODE 6,8. кнопки вщображення часу спрацьовування будильника, ввiмкнення/вимкнення будильника AL1, AL2 7. кнопка перемикання одиниць вимiру температури (°C/°F) 9. отвiр для кртлення на стiну 10. кнопка перемикання каналiв прийому даних CHANNEL 11. кнопка пошуку сигналiв дистан-цмного датчика ▼/SEARCH 12. кнопка вибору одиниць вимiру тиску UNIT 13. кнопка вщображення макси-мальних/мiнiмальних значень температури i вологостi, за-реестрованих базовим блоком i дистанцiйним датчиком ▲ / MEMORY 14. кнопка вщображення значень тиску або висоти i входу в режим налаштування тиску PRESSURE/ALTITUDE 15. кнопка скидання RESET 16. кришка батарейного вiдсiку (для 2 батарейок ”АА”) 17. насттьна пiдставка 18. гнiздо для пщключення мереж-ного адаптера (DC7,5 V) Дистанцмний датчик (Рис. 2) L. СВ1ТЛОД1ОДНИЙ 1НДИКАТОР на переднiй панел1 Блимае один раз, коли пристрт передае данi. Блимае двiчi, коли необхщно замiнити батарейки. M. В1ДС1К ДЛЯ БАТАРЕЙОК Для 2 батарейок типу UM-3 або ”АА”. N. КНОПКА СКАСУВАННЯ (RESET) Повторний запуск датчика тсля змЫення номера каналу. O. КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ М1Ж ШКАЛАМИ ЗА ЦЕЛЬС1еМ ТА ФАРЕНГЕЙТОМ P. ПЕРЕМИКАЧ КАНАЛ1В (CHANNEL) Виберiть канал передавання даних до встановлення в при-стрiй батарейок живлення. Q. ОТВ1Р ДЛЯ КР1ПЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДО СТ1НИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ Щоб пристрм працював без збоУв, уставте батарейки спочатку в дис-танцiйний датчик, а полм у базовий блок. 23 6405IM.indd 23 12.11.2008 11:21:13 УкраГньский Установ^ь дистанцмний датчик у межах радуса ефективного пере-давання даних i якнайближче до базового блока. Розмщуйте базовий блок i дистанцмний датчик у мiсu1ях з м^мальними шумами для найкращо)' передачi даних. Вiзьмiть до уваги, що радiус передачi даних дистанцiйного керування датчика залежить вщ будiвельного матерiа-лу перегородок примiщення та |'х кiлькостi. Спробуйте кiлька варiантiв розмщення дистанцiйного датчика i базового блоку. Хоча дистанцм-ний датчик i захищений вщ впливу погодних умов, його необхщно розмiстити так, аби на нього не потрапляли прямi сонячн променi! дощ або сыг. Домашнi пристро)' (дверний дзв^ нок, сигналiзацiя i т.д.) можуть ство-рювати перешкоди при прийомi базовим блоком сигналу даних вщ дистанцмного датчика. Це e нор-мальним явищем i не впливаe на за-гальну робо...


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории